Wedstrijdbepalingen

De wedstrijdbepalingen zijn op 29 mei gepubliceerd.

Klik hier om de wedstrijdbepalingen te downloaden.
Klik hier om het startrooster te downloaden.

WEDSTRIJDBEPALINGEN GOUDSE ZEILWEEK 2017
3 en 4 juni 2017 

 1. De regels.
  Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de geldende Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), de bepalingen van het Watersportverbond, de bepalingen in de aankondiging van deze wedstrijdserie, de voorschriften van de desbetreffende klasse(n) tenzij enig van deze door de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd en deze wedstrijdbepalingen.
 1. Inschrijvingen.
  Alleen boten die zich vóór de start van de eerste wedstrijd gemeld hebben bij de inschrijfbalie en het inschrijfgeld voldaan hebben, zijn gerechtigd deel te nemen.
 1. Mededelingen aan de deelnemers.
  Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord in het clubgebouw bij de informatie van de betreffende vereniging.
 1. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen.
  Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de wedstrijdbepalingen zullen worden vermeld uiterlijk 1 uur vóór de start van de betreffende wedstrijd.
 1. Seinen op de wal.
  Seinen op de wal zullen worden getoond op de toren.
 1. Programma van de wedstrijden.
  Het startrooster bevindt zich als bijlage bij dit programma. Het eerste waarschuwings sein zal op zaterdag om 10.55 uur plaats vinden en op zondag om 10.25 uur. De exacte starttijden per klasse en de overige starts zullen in het startrooster en/of op het mededelingen bord vermeld worden. Zondag zal er na 15.00 uur geen waarschuwings sein meer gegeven worden.
 1. Klasse vlaggen.
  Het klasse sein voor de betreffende klasse staat vermeld in het startrooster.
 1. Wedstrijdgebied.
  Het wedstrijdgebied wordt gevormd door de Elfhoevenplas en de ‘s-Gravenbroekseplas te Reeuwijk.
 1. De Baan.
  9.1    Op de ‘s-Gravenbroekseplas zijn 11 en op de Elfhoevenplas 10 banen uitgezet, waarvan de omschrijving op de desbetreffende baankaart is aangegeven. Het op de baankaarten vermelde is een onverbrekelijk deel van de wedstrijdbepalingen.
  9.2    Het baansein is een nummerbord (zwart cijfer op gele achtergrond). Het nummer geeft het nummer van de te varen baan aan. Het aantal te varen ronden wordt kenbaar gemaakt door middel van een bord waarop zoveel ronde schijven (zwart op gele achtergrond) als te varen ronden voorkomen.
  9.3    In afwijking van regel 27.1 RvW zal het baansein worden getoond vóór of uiterlijk op het voorbereidingssein.
  9.4    De baan kan bij elk merkteken worden afgekort. De lijn van aankomst wordt dan gevormd door de lijn tussen dat merkteken en vlag S te tonen op het opnamevaartuig/ /finishschip. De baan kan ook worden afgekort door vlag S op de toren te tonen. De finishlijn is dan dezelfde als voor een volledige baan. Indien het afkorten niet voor alle klassen geldt, worden bij vlag S de desbetreffende klasse vlag(gen) getoond.
  Indien bij de finish seinvlag L getoond wordt zal de volgende wedstrijd zo snel mogelijk gestart worden.
 1. Merktekens.
  De omschrijving van de merktekens staat vermeld op de baankaart.
 1. De Start.
  11.1  De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 RvW
 • De startlijn staat beschreven op de baankaart
 • Boten waarvan het waarschuwingssein niet is gegeven moeten vrij blijven van het startgebied en van alle boten voor wie het waarschuwingssein is gegeven.
 • Een boot mag niet later starten dan 4 minuten na zijn startsein.
 • Wanneer een wedstrijd is afgebroken vóór of binnen 1 minuten na de start en opnieuw wordt gestart zal/zullen de start(s) van de volgende klasse(n) dienovereenkomstig worden uitgesteld.
 • In afwijking van regel 29.2 RvW zal na een algemene terugroep het nieuwe voorbereidingssein gegeven worden 1 minuut na het oorspronkelijke startsein. De algemene terugroepvlag (EV) zal dan worden weggenomen 
 1. Reserve
 1. Wijzigen van de baan na de start.
  De procedure m.b.t. het wijzigen van de baan na de start staat beschreven op de baankaart.
 1. De finish.
  De finishlijn staat beschreven op de baankaart. In aanvulling hierop zal de finish op de Elfhoeven plas liggen tussen boei K en een oranje boei.
 1. Reserve
 1. Tijdslimiet.
  Boten, die er niet in slagen te finishen binnen 20 minuten na de finish van de eerste boot van hun klasse, krijgen de score “niet gefinished”.(DNF)
 1. Protesten
  17.1 In aanvulling op regel 61.1 (a) RvW geldt : Een boot die de bedoeling heeft te protesteren dient dit bij de finish onmiddellijk aan het comité te melden.
  17.2  Protesten moeten worden geschreven op formulieren, die bij de informatiepost of de wedstrijdleider verkrijgbaar zijn en daar worden ingediend binnen een half uur nadat degene die het protest wil indienen de wedstrijd heeft beëindigd. Dit wijzigt RvW 61.3
  17.3  De protesten moeten worden ingediend en zullen worden behandeld bij die vereniging waar de wedstrijd, waarop het protest betrekking heeft, is verzeild met uitzondering van de behandeling van de protesten op zondag welke bij de Roei- en Zeilvereniging ’Gouda’ plaats zullen vinden.
  17.4  Het protestcomité zal de protesten zo spoedig mogelijk behandelen, indien mogelijk in volgorde van binnenkomst.
  17.5 De deelnemers moeten zichzelf er van vergewissen of zij bij een protest betrokken zijn.
  17.6  Straffen voor de overtreding van RvW 55 kunnen lager zijn dan uitsluiting als het protest comité dat beslist.
 1. Scoren.
  18.1  Het laag punten scoresysteem regel A 4.1. is van toepassing.
  18.2  Indien 5 of meer geldige wedstrijden worden gevaren, zal de wedstrijd met het slechtste resultaat worden afgetrokken.
 1. Reserve
 1. Zeilnummers.
  De deelnemers zijn verplicht het zeilnummer te voeren dat op de meetbrief van de boot, die zij hebben ingeschreven, vermeld staat en met die boot te zeilen. Ontheffing hiervan kan alleen worden verleend na een schriftelijk verzoek aan het wedstrijdcomité en toestemming hiervan. 
 1. Verzekering.
  Alle deelnemers aan de wedstrijden dienen tenminste WA verzekerd te zijn.
 1. Overige activiteiten
  Op zaterdag 3 juni zal er direct na het zeilen bij de GWV Elfhoeven voor alle deelnemers een aangeklede borrel  zijn.
  Op zondag 4 juni vindt de prijs uitreiking plaats bij de Roei- en Zeilvereniging ’Gouda’.