Inschrijven

Inschrijfgelden: Eenmansboten € 20,- Meermansboten €30,- Jeugdboten €20,-

  Naam stuurman of -vrouw (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode, woonplaats (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Klasse (verplicht)

  Zeilnummer (verplicht)

  Bemanning 1

  Bemanning 2

  Lunch Zaterdag Elfhoeven

  Lunch Zondag Roei en Zeil

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van sleutel.

  PRIVACYSTATEMENT WEDSTRIJDEN

  Het Comité Goudsezeilweek (een samenwerking tussen GWV Elfhoeven en de R&ZV “Gouda”) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacy wet- en regelgeving.
  Inschrijving en organisatie
  Om de deelname aan een wedstrijd mogelijk te maken (de deelnameovereenkomst uit te voeren) verwerkt [naam organisatie] van de deelnemers:
  • [voor- en achternaam]
  • [licentienummer]
  • [e-mailadres en telefoonnummer]
  • [rekeningnummer]
  • [bootnaam en klasse]
  • [zeilnummer]

  Deze gegevens worden verwerkt om personen als deelnemers te registreren, om de wedstrijdindeling te maken, te communiceren over deelname aan de wedstrijd, inschrijvingsgeld te innen en andere voorkomende activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn in verband met de organisatie van de wedstrijd. [Naam organisatie] bewaart deze gegevens […] jaar.
  Wedstrijduitslagen/deelnemerslijsten/protestmededelingen
  Ook verwerkt het comité Goudsezeilweek in verband met de organisatie van de wedstrijd en uitvoering van de deelnameovereenkomst, de bovengenoemde overzichten. In deze overzichten zijn opgenomen:
  • de deelnemers
  • de protesten
  • de resultaten
  • [informatie over de locatie en datum van de wedstrijd]
  • [voor- en achternamen van de deelnemers in/exclusief bemanning]
  • [licentienummer]
  • [bootnaam en klasse]
  • [zeilnummer]

  Het Comité Goudsezeilweek bewaart deze gegevens 5 jaar. Na afloop van deze termijn worden de wedstrijduitslagen vanwege de historische en statistische waarde daarvan gearchiveerd.
  Publicatie van wedstrijduitslagen
  Wedstrijduitslagen worden in verband met de organisatie van de wedstrijd gedeeld met de deelnemers.
  De wedstrijduitslagen worden ook openbaar gedeeld en gepubliceerd via www.goudsezeilweek.nl De organisatie heeft hierbij een gerechtvaardigd belang wegens het publiciteitsbelang voor de zeilers, teams en sponsoren en de promotie van de watersport in het algemeen. Heeft u bezwaar tegen openbare publicatie? Dan kunt u dat gemotiveerd kenbaar maken door een bericht te sturen aan Info@goudsezeilweek.nl

  Beeldmateriaal
  Tijdens wedstrijden kan beeldmateriaal (foto’s en video’s) worden gemaakt. Beelmateriaal met nieuws- en/of promotiewaarde wordt op grond van een gerechtvaardigd belang van het Comité Goudse Zeilweek dat is gelegen in de promotie van het wedstrijdevenement, de organisatie en de watersport in het algemeen, gepubliceerd worden.
  Heeft u bezwaar tegen openbare publicatie? Dan kunt u dat gemotiveerd kenbaar maken door een bericht te sturen aan info@Goudsezeilweek.nl
  Beeldmateriaal van kinderen en beeldmateriaal binnen de amateursport zonder nieuws- en/of promotiewaarde wordt in beginsel enkel intern met de deelnemers gedeeld. Openbare publicatie vindt dan enkel plaats met toestemming van de deelnemer of diens ouder(s)/verzorger(s).
  Het Comité Goudse Zeilweek bewaart deze gegevens max. 5 jaar. Na afloop van deze termijn wordt beeldmateriaal met historische en statistische waarde gearchiveerd.
  Derden
  Ook worden de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de deelnemerslijsten om de wedstrijd te kunnen organiseren (om de deelnameovereenkomst uit te voeren) met het Watersportverbond gedeeld zodat de geldigheid van de benodigde licenties kan worden gecontroleerd.
  Beveiliging
  Het Comité Goudse Zeilweek heeft alle passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Zo is autorisatiebeleid aanwezig en is het netwerk waarbinnen de gegevens worden verwerkt beveiligd volgens de actuele beveiligingsstandaarden. Verder worden medewerkers en vrijwilligers getraind om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens en wordt het privacy beleid periodiek geëvalueerd.
  Rechten betrokkenen
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, om eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.
  Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u contact opnemen met info@goudsezeilweek.nl
  Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan eerst contact op met ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.